Kandidat pridobi temeljno kvalifikacijo s preizkusom znanja, ki je razdeljen na praktični in teoretični del. 

- Praktični, kjer predsednik komisije oceni kandidatovo praktično usposobljenost za varno in gospodarno uporabo vozila. Praktični del preizkusa traja 120 minut.
- Teoretični del preizkusa je v pisni obliki. Izpitna pola je razdeljena v 3 različne sklope vprašanj, čas za reševanje izpita pa je omejen na 180 minut.

Uspešno opravljen preizkus se potrdi s spričevalom. 
Vozniška kvalifikacija voznika se na podlagi spričevala vpiše v veljavno vozniško dovoljenje, če je bilo to izdano v Republiki Sloveniji. Če voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki Sloveniji, se mu izda izkaznica o vozniških kvalifikacijah, pri čemer izdajatelj preveri veljavnost vozniškega dovoljenja tangirane kategorije.
Veljavnost kode95 je s spričevalom omejena na 5 let. 
Vozniki, ki želijo podaljševati veljavnost kode95, morajo vsakokrat opraviti 35 ur usposabljanja v zadnjih petih letih.

Zbiramo prijave za priprave na pridobitev kode 95. Usposabljanja izvedemo ob zadostnem številu prijav.
Prijavljeni kandidati bodo o začetku pravočasno obveščeni po e-pošti ali z SMS sporočilom.

Kontakt: 041 865 445, avtosola.busko@apms.si  
Prijava - pridobitev EU-kode95