Kandidat pridobi temeljno kvalifikacijo s preizkusom znanja, ki je razdeljen na praktični in teoretični del. 

- Praktični, kjer predsednik komisije oceni kandidatovo praktično usposobljenost za varno in gospodarno uporabo vozila. Praktični del preizkusa traja 120 minut.
- Teoretični del preizkusa je v pisni obliki. Izpitna pola je razdeljena v 3 različne sklope vprašanj, čas za reševanje izpita pa je omejen na 180 minut.

Uspešno opravljen preizkus se potrdi s spričevalom. 
Vozniška kvalifikacija voznika se na podlagi spričevala vpiše v veljavno vozniško dovoljenje, če je bilo to izdano v Republiki Sloveniji. Če voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki Sloveniji, se mu izda izkaznica o vozniških kvalifikacijah, pri čemer izdajatelj preveri veljavnost vozniškega dovoljenja tangirane kategorije.
Veljavnost kode95 je s spričevalom omejena na 5 let. 
Vozniki, ki želijo podaljševati veljavnost kode95, morajo vsakokrat opraviti 35 ur usposabljanja v zadnjih petih letih.

Zbiramo prijave za priprave na pridobitev kode 95. Usposabljanja izvedemo ob zadostnem številu prijav.
Naslednji začetek priprav na izpit bo 28. februarja 2022 ob 14.00 na Bakovski 29a v M. soboti.

Prijavljeni kandidati bodo o začetku pravočasno obveščeni po e-pošti ali z SMS sporočilom.

Kontakt: 041 746 005, joze.veren@apms.si 

Prijava - pridobitev EU-kode95